معاون توسعه بازار فرابورس ايران با تشريح سه برنامه بازار سرمايه در سال آينده گفت: رويکرد بازار سرمايه اين است که توسعه تامين مالي صنايع دانش بنيان با پذيرش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در مسير توسعه بيشتري قرار بگيرد. فانتزی هنر

Read more