آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکیپیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد. آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی پیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد.آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی […]

Read more