برخی رسانه‌های داخلی به تأسی از رسانه‌های بیگانه، دولت را تخریب می‌کنندمعاون حقوقی رییس‌جمهور با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های داخلی،اظهار داشت: متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی با تاسی از رسانه‌های خارجی خدمات دولت را تخریب می‌کنند. برخی رسانه‌های داخلی به تأسی از رسانه‌های بیگانه، دولت را تخریب می‌کنند معاون حقوقی رییس‌جمهور با انتقاد از […]

Read more