دستگیری فردی که به شیوه بیهوشی سرقت می‌کردفردی که به شیوه بیهوشی ، اقدام به سرقت می کرد شناسایی و دستگیر شد. دستگیری فردی که به شیوه بیهوشی سرقت می‌کرد فردی که به شیوه بیهوشی ، اقدام به سرقت می کرد شناسایی و دستگیر شد.دستگیری فردی که به شیوه بیهوشی سرقت می‌کرد

Read more