نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیستپزشکان نباید بدون معاینه دقیق بیمار و صرفا با کمک گرفتن از خدمات پاراکلینیک غیرضروری اقدام به نسخه نویسی کنند نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیست پزشکان نباید بدون معاینه دقیق بیمار و صرفا با کمک گرفتن از خدمات پاراکلینیک غیرضروری اقدام به نسخه نویسی کنندنسخه نویسی بدون […]

Read more