مدیر‌کل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان غذا و دارو، بزرگ‌ترین مشکل کشور در خصوص بیماری‌ها را در زمینه بیماری‌های مربوط به مواد غذایی دانست و گفت: بیشترین هزینه درمان در کشور برای بیماری‌های سرطانی و قلبی – عروقی صرف می‌شود‌ که این بیماری‌ها به‌طور مستقیم با مواد غذایی ارتباط دارند. خبرگذاری اصفحان میهن دانلود

Read more