بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی نیسترئیس قوه‌قضاییه گفت: جنایت‌های منافقین سیاه‌دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند. بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی […]

Read more