غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟– پادوانی از سپاهان به فیفا شکایت کرده و گویا علیه اصفهانی ها رای گرفته است. غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟ – پادوانی از سپاهان به فیفا شکایت کرده و گویا علیه اصفهانی ها رای گرفته است.غرامت سپاهان به مدافعی که […]

Read more