سهراب مرادی:خدا کند بهداد هم طلا بگیردسهراب مرادی پس از کسب مدال طلای المپیک یک آرزوی خوب کرد. سهراب مرادی:خدا کند بهداد هم طلا بگیرد سهراب مرادی پس از کسب مدال طلای المپیک یک آرزوی خوب کرد.سهراب مرادی:خدا کند بهداد هم طلا بگیرد پرس نیوز

Read more