صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی است صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟ تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی استصالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا […]

Read more