عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎ده ها راس گاو در روستای کوهستانی کلا در بهشهر بر اثر بیماری تب برفکی تلف شده اند. عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎ ده ها راس گاو در روستای کوهستانی کلا در بهشهر بر اثر بیماری تب برفکی تلف شده اند.عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎ […]

Read more