بمباران شمال عراق به وسیله جنگنده های ترکیهجنگنده های ترکیه مناطق شمالی کشور عراق را بمباران کردند. بمباران شمال عراق به وسیله جنگنده های ترکیه جنگنده های ترکیه مناطق شمالی کشور عراق را بمباران کردند.بمباران شمال عراق به وسیله جنگنده های ترکیه بک لینک

Read more