عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامیعکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده است عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده استعکس: شاسی بلند گشت نیروی […]

Read more