دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شدمسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز با دیتمار بازیکن اهل فوتبال آلبانی قرارداد یکساله منعقد کردند. دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد مسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز با دیتمار بازیکن اهل فوتبال آلبانی قرارداد یکساله منعقد کردند.دیتمار قرارداد بست/ قریشی ماندنی شد

Read more