وضعیت فروش نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته استوزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف برجام اجرای موفقی داشتیم اما در حوزه آمریکا ضعف‌هایی وجود دارد که با فشار ما و شرکای اروپایی انتظار داریم تعهدات آنها صرفا بر روی کاغد نماند و در حوزه عمل بیشتر کار کنند. وضعیت فروش نفت […]

Read more