نتیجه یک مطالعه نشان می دهد که آلودگی هوا به تشکیل نقاط تیره روی پوست صورت که به لک های ناشی از آفتاب و اختلال عملکرد کبد معروف هستند، منجر می شود. به گزارش ر ایرنا ، لکه های کوچک و تیره روی پوست که در صورت، ساعد، دست ها و قسمت فوقانی بدن بروز […]

Read more