كمبود 130 قلم دارو برطرف شدمسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است. كمبود 130 قلم دارو برطرف شد مسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است.كمبود 130 قلم […]

Read more