ممنوعیت صدور حواله‌های بانکی برداشته شدبا دستور اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند تا حواله های ساتنا و پایا را بدون الزام مشتری به داشتن حساب در بانک مورد مراجعه صادر کنند. در این حالت نقل و انتقال بین بانکی با سهولت بیشتری برای مشتریان انجام خواهد شد. ممنوعیت صدور حواله‌های بانکی برداشته شد با […]

Read more