بهره برداری از دو سد در هفته دولتوزیر نیرو: هفته دولت از دو سد در خراسان شمالی و اصفهان بهره برداری خواهد شد. بهره برداری از دو سد در هفته دولت وزیر نیرو: هفته دولت از دو سد در خراسان شمالی و اصفهان بهره برداری خواهد شد.بهره برداری از دو سد در هفته دولت دانلود […]

Read more