رقابت بهداد سلیمی با وزنه های سنگین یا مافیای وزنه برداری؟!دارنده مدال طلای سنگین وزن در رقابت های وزنه برداری المپیک لندن، بامداد فردا در ریو آنقدرها هم که فکر می کنیم، بی رقیب نیست. رقابت بهداد سلیمی با وزنه های سنگین یا مافیای وزنه برداری؟! دارنده مدال طلای سنگین وزن در رقابت های وزنه […]

Read more