عارف: مجلس دهم با مبنا قراردادن اقتصاد مقاومتي براي رفع مشكلات اقدام كندمنتخب اول مردم تهران در مجلس دهم گفت كه مجلس آينده با مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتي بايد در جهت رفع مشكلات اقتصادي كشور بخصوص مساله مهم معيشت مردم ، اشتعال جوانان ، رشد اقتصادي و مهارم تورم با حمايت جدي از توليد […]

Read more