بر مبنای اسناد افشا شده توسط مجله Food Chemical Toxicology، کمپانی بیوتکنولوژی دوپونت امریکا، در آزمایشات بررسی سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، موشهای آزمایشگاهی شاهد و تیمار را تواماً با کلزای تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) تغذیه نموده است. به گزارش سلامت نیوز در این آزمایش که در سال ۲۰۱۴ از سوی محققین شرکت امریکایی دوپونت […]

Read more