قبل از مصرف کنسرو آن را بجوشانیدهنگام مسافرت در صورت مصرف غذاهای کنسروی قبل از مصرف از سلامت آن ها اطمینان حاصل کنید، در صورت مشاهده برآمدگی و فرورفتگی از مصرف آنها خودداری کنید و قبل از مصرف حتما آنها را به مدت حداقل 10 دقیقه بجوشانید. قبل از مصرف کنسرو آن را بجوشانید هنگام […]

Read more