بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شودعضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بابيان اينكه باتوجه به نقش دانشگاه در توسعه كشور بايد به اين مراكز بيشتر توجه كرد، گفت: بار عظيمي از اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال مدنظر رهبر انقلاب بر توسعه دانشگاه ها است. بايد به دانشگاه ها توجه بيشتري شود عضو […]

Read more