سخنگوی دولت گفت:درنتیجه کاهش قیمت نفت،برخی کشورها همچون عربستان که یارانه زیادی به مردم خودمی دادند حجم یارانه پرداختی را کاهش وقیمت کالاوخدمات راافزایش دادنداما دولت اعتدال تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کند وجلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. دانلود آهنگ جدید قرآن

Read more