سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپامشاور ارشد فناوری مدیرعامل بانک سامان در درباره آینده بانکداری و پرداخت در دنیا و جایگاه ایران در این صنعت سخنرانی کرد. سخنرانی نماینده بانک سامان در کنفرانس بانکداری خُرد اروپا مشاور ارشد فناوری مدیرعامل بانک سامان در درباره آینده بانکداری و پرداخت در دنیا و جایگاه […]

Read more