به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنندبازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد. به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند بازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد.به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند oxin channel

Read more