شهردار منطقه ۸، از وجود ۱۸ هزار واحد تجاری در محدوده شرق تهران خبر داد و گفت: بساط گستران محلی از فرصت روزهای پایانی سال برای دستفروشی در معابر منطقه استفاده می کنند. میهن دانلود مدرسه

Read more