یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشدوزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شد یزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد وزن‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک در اوزان 57 و 74 کیلوگرم انجام شدیزدانی با جردن باروز آمریکایی همگروه نشد خبرگزاری دانشگاه های کشور

Read more