روز طبیعت کدام استانها بارانی استبر اساس گزارشات هواشناسی دو سامانه بارشی در نیمه شمالی و جنوبی کشور طی روزهای جمعه و شنبه فعال می شوند. روز طبیعت کدام استانها بارانی است بر اساس گزارشات هواشناسی دو سامانه بارشی در نیمه شمالی و جنوبی کشور طی روزهای جمعه و شنبه فعال می شوند.روز طبیعت کدام […]

Read more