شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونیوکیل سرمربی تیم نفت دادخواست شکایت او از باشگاه صبای قم را به کمیته انضباطی تحویل داد. شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونی وکیل سرمربی تیم نفت دادخواست شکایت او از باشگاه صبای قم را به کمیته انضباطی تحویل داد.شکایت علی دایی […]

Read more