نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه استنشریه آمریکایی در گزارشی نوشت تأثیرگذاری ایران برکشورهای سوریه، عراق و لبنان و یمن رو به افزایش است و این کشور در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است. نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت […]

Read more