صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت بعد فنی برجام را می پذیرمرئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در بعد فنی برجام بنده مسئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی شده باشد مسئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر مسئول نیست. چون با اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم. صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت […]

Read more