مامور انتظامی با نثار جانش قاتل معلم ایرانشهری را به هلاکت رساندیک مامور نیروی انتظامی طی درگیری که برای دستگیری قاتل معلم ایرانشهری آغاز شده بود، پس از به هلاکت رساندن فرد شرور به شهادت رسید. مامور انتظامی با نثار جانش قاتل معلم ایرانشهری را به هلاکت رساند یک مامور نیروی انتظامی طی درگیری که […]

Read more