اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشورمعاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای خون در اهدا کنندگان بار اولی می‌تواند در افزایش ضریب امنیت خون موثر باشد. اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای […]

Read more