گزارش های جدید نشان می دهد که ثبات شیوع بیماری های مزمن انسداد ریوی از سال 1998 تا سال 2009 در میان زنان شیوع داشته اما در سال های اخیر این بیماری به سرعت در میان مردان رشد یافته است.البته شیوع این بیماری ها در زنان بیشتر به این علت است که طی این سال […]

Read more