آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کندسخنگوی وزارت امور خارجه گفت:‌گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است به جای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند. آمریکا به جای اندرز […]

Read more