امکان تقسیط بدهی‌های معوقه کارفرمایان تامین اجتماعیمعاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از فراهم شدن امکان اجرای ماده 46 قانون تأمین اجتماعی و تقسیط بدهی‌های معوقه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی خبر داد. امکان تقسیط بدهی‌های معوقه کارفرمایان تامین اجتماعی معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از فراهم شدن امکان اجرای ماده 46 […]

Read more