وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کردوزیر اطلاعات با بیان اینکه مسئولیت نباید طعمه ای در دستان افراد باشد، گفت: مسئولیت نزد مدیران امانت است و در این راستا باید ادای حق کنیم. وزارت اطلاعات در نظرسنجی مهرماه امسال، جایگاه سوم را بین مردم کسب کرد وزیر اطلاعات با […]

Read more