تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شدنمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند. تحصیل دانشجویان کمیته امدادی رایگان شد نمایندگان دولت را مکلف کردند تا مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را به صورت رایگان فراهم کنند.تحصیل دانشجویان کمیته […]

Read more