کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شدعضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از انتخاب مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس این شورا خبر داد. کواکبیان رییس شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی شد عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی از […]

Read more