احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکردرسانه‌های روسیه امشب از عدم توافق قربان بردیف سرمربی سابق روستوف با اسپارتاک مسکو خبر دادند. احتمال بازگشت سرمربی آزمون و عزت اللهی؛ بردیف توافق نکرد رسانه‌های روسیه امشب از عدم توافق قربان بردیف سرمربی سابق روستوف با اسپارتاک مسکو خبر دادند.احتمال بازگشت سرمربی آزمون و […]

Read more