دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیلرییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک را تبریک گفت و از وی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه دعوت کرد. دعوت دانشگاه الزهرا از «کیمیا علیزاده» برای ادامه تحصیل رییس دانشگاه الزهرا با صدور پیامی قهرمانی بانوی ایرانی را در المپیک […]

Read more