شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالیاسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق دورافتاده در نوناووت کانادا به تازگی متوجه صدای عجیب،‌بوق‌مانند و زمزمه‌واری شده‌اند که از اعماق بستر اقیانوس منجمد شمالی شنیده می‌شود. شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی اسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق دورافتاده در نوناووت […]

Read more

پژوهشگران گونه های جانوری زیردریایی ازشناسایی یک هشت پا «شبح مانند» دراعماق اقیانوس آرام درنزدیکی هاوایی خبر دادند که ممکن است متعلق به یک گونه ناشناخته باشد. سیستم اطلاع رسانی قدیر نیوز

Read more