وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهدرحمانی‌فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس در جلسه کمیسیون حاضر می‌شود. وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد رحمانی‌فضلی وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات ۵ نماینده مجلس در جلسه کمیسیون حاضر می‌شود.وزیر کشور به سوالات ۵ نماینده اصولگرای […]

Read more