اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کندسرمربی تیم شهرداری فومن گفت:هر مربی ای هم که جای منصوریان بود نمی توانست بازیکنان جوان را بازی دهد. اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت می کند سرمربی تیم شهرداری فومن گفت:هر مربی ای هم که جای منصوریان بود نمی توانست بازیکنان جوان را بازی دهد.اشجاری:فشار نبردن استقلال را اذیت […]

Read more