پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیاپلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر زمین مخفی شده بود، کشف کرد. پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا پلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر […]

Read more