اسدالله درویش‌امیری استاندار زنجان شداسدالله درویش امیری با رای هیات دولت استاندار زنجان شد. اسدالله درویش‌امیری استاندار زنجان شد اسدالله درویش امیری با رای هیات دولت استاندار زنجان شد.اسدالله درویش‌امیری استاندار زنجان شد wolrd press news

Read more