اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشندبا حضور معاون اول رییس جمهور بزرگترین کارخانه جوجه کشی تخمگذار خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گرفت. اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید رانت‌های دولتی داشته باشند با حضور معاون اول رییس جمهور بزرگترین کارخانه جوجه کشی تخمگذار خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گرفت.اسحاق جهانگیری: نهادهای عمومی نباید […]

Read more