نهاوندیان: رقابتی شدن اقتصاد و بازار، ضرورت اقتصاد مقاومتی است/مخاطب اقتصاد مقاومتی همه قوا، نهادها و ملت ایران هستندرئیس دفتر رییس جمهوری، با بیان این که اقتصاد مقاومتی به معنای ‘مقاوم سازی اقتصاد’ است گفت: رقابتی شدن اقتصاد و بازار، ضرورت اقتصاد مقاومتی است بنابراین برای کاستن از آسیب پذیری اقتصاد کشور باید همگان به […]

Read more